Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Thực hiện Điều 27, Chương IV Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; Thông tri số 08/TT-MTTW-BTT ngày 28/7/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Công văn số 1950/MTTW- BTT, ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực ...
Ngày 14/3/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Hướng dẫn số 16/HD-MTTQ-BTT, về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2018 Ban Biên tập xin đăng toàn văn Hướng dẫn số 16/HD-MTTQ-BTT.