Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng “khóa XIII”.
Ngày 30/12/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII ban hành Quy định số 212-QĐ/TW về quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Việc ban hành Quy định số 212-QĐ/TW của Ban Bí thư nhằm bảo đảm ...
Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam là cơ quan chuyên trách, tham mưu, tổng hợp, đề xuất và giúp việc cho Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ như sau: