Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng “khóa XIII”.
Ban Biên tập xin giới thiệu 9 vị cán bộ chuyên trách là ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.
Chiều ngày 27/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (bất thường) hiệp thương bầu bổ sung các Ủy viên, Ủy viên Thường trực, thay thế chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 và triển khai Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết ...
Chiều 13/4/2021, tại Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức trao quyết định chỉ định nhân sự Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Chiều ngày 07/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kiên Lương tổ chức Hội nghị hiệp thương bầu bổ sung, thay thế chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.
Đồng chí Huỳnh Ái Lan, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 30/12/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII ban hành Quy định số 212-QĐ/TW về quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Việc ban hành Quy định số 212-QĐ/TW của Ban Bí thư nhằm bảo đảm ...
Ban Biên tập xin giới thiệu 12 vị cán bộ chuyên trách là ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.
Ban Biên tập giới thiệu 29 vị tiêu biểu là ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.
Ban Biên tập giới thiệu 15 vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố là ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.
Ban Biên tập giới thiệu hình ảnh 26 vị ủy viên là lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang sắp xếp bộ máy tổ chức như sau:
Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam là cơ quan chuyên trách, tham mưu, tổng hợp, đề xuất và giúp việc cho Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ như sau: