Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 16.05.2016

Văn phòng

SĐT 02973 862063 – FAX: 02973 861542

E-mail: vanphongmttqkg@yahoo.com.vn, vp.mttq@kiengiang.gov.vn

1. Chức năng:

Văn phòng cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt nam tỉnh có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQVN tỉnh về công tác tổng hợp, đối ngoại, thông tin - lưu trữ, hành chính - quản trị của Mặt trận

2. Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận các thông tin đến cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt nam tỉnh, chuyển lãnh đạo xử lý, lập kế hoạch công tác và điều hành của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt nam tỉnh hàng tháng, hàng quý đối với cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt nam tỉnh; lưu trữ các loại văn bản, tài liệu của cơ quan theo quy định.

- Dự thảo các báo cáo, chương trình công tác định kỳ về công tác Mặt trận và giúp Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động do Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra trong từng thời gian.

- Chủ trì và phối hợp với các Ban trong cơ quan để chuẩn bị nội dung các phiên họp của Ban Thường trực và các hội nghị của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

- Giúp Ban Thường trực quản lý công tác hành chính, quản trị, tài chính của cơ quan phục vụ cho sự điều hành công việc của Ban Thường trực; giúp Ban Thường trực quản lý nguồn kinh phí hoạt động từ ngân sách và kinh phí của các đề án, dự án và các quỹ do Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh quản lý đúng quy định. Phối hợp với Công đoàn cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh góp phần thực hiện chính sách và cải thiện đời sống của cán bộ công chức trong cơ quan.

- Tham mưu cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng các chương trình phối hợp, thống nhất hành động giữa Uỷ ban MTTQVN tỉnh với các tổ chức thành viên.

- Tham mưu cho Ban Thường trực về công tác Thi đua - Khen thưởng. Xây dựng hướng dẫn các tiêu chí thi đua, lập kế hoạch kiểm tra để đánh giá, xếp loại, chấm điểm thi đua cho MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố vào các dịp sơ kết, tổng kết cuối năm, các phong trào, kịp thời khen thưởng thường xuyên, đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, phối hợp với các Ban trong cơ quan tham mưu cho Hội đồng thi đua khen thưởng Uỷ ban MTTQVN tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng.

- Giúp Ban Thường trực giữ mối quan hệ với Văn phòng Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các tổ chức thành viên của Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan.

Danh sách cán bộ:

TT

Họ và tên

Chức danh

1

Trần Hoàn Kiếm

Chánh văn phòng

2

Lữ Kiều Dung

Phó Chánh Văn phòng

3

Nguyễn Văn Du

Phó Chánh Văn phòng

4 Nguyễn Thị Kim Quyên Kế toán trưởng

5

Thị Cẩm Vân

Chuyên viên kiêm Thủ quỹ

6

Đỗ Trần Phương Quý

Chuyên viên

7

Ngô Kim Yến

Văn thư-Lưu trữ

9

Nguyễn Thanh Huấn

Lái xe

10

Phan Hồng Lĩnh

Bảo vệ

11 Nguyễn Thị Oanh Tạp vụ
 
Ban biên tập
Số lần đọc: 1276

Tin liên quan