Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 22.04.2022
Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân nhằm góp phần thực hiện an sinh xã hội; bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đô thị đạt chuẩn văn minh, xã văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Ngày 15/4/2022, Tỉnh ủy ban hành Công văn 434-CV/TU về việc tăng cường tuyên truyền, vận động nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

Theo Công văn đánh giá: Thời gian qua, công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo; ngày 26/11/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 23-CV/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”. Qua đó, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được nâng lên, góp phần thực hiện an sinh xã hội và bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phả bảo hiểm y tế toàn tỉnh thời gian gần đây có dấu hiệu sụt giảm; số người tham gia bảo hiểm y tế trong quý 1/2022 là 1.298.030 người, đã giảm 149.763 người so với tháng 12/2021, đạt 74,93%. Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thường xuyên, quyết liệt chỉ đạo tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Chất lượng khám, chữa bệnh ở một số cơ sở y tế chưa cao, thủ tục quyết toán bảo hiểm từng lúc còn gây phiền hà cho người tham gia. Một bộ phận người dân nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của bảo hiểm y tế, còn trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước. Sự sụt giảm tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của kinh tế-xã hội, nhất là công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yều cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, kiên trì đổi mới các hình thức tuyên truyền, quán triệt và thực hiện có hiệu quả nghị quyêt, văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ, Bảo hiêm Xã hội Việt Nam và của Tỉnh ủy đối với công tác bảo hiểm y tế nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách, chế độ bảo hiểm y tế. Trong công tác tuyên truyền, quán triệt, cần chú trọng nêu bật những lợi ích thiêt thực, lâu dài để nguời dân có ý thức tự giác, tích cực tham gia bảo hiểm y tế.

Phân công cụ thể cán bộ cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ, quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội chỉ đạo, theo dõi, phụ trách đối với từng địa bàn và các hộ gia đình để tuyên truyền, vận động.

Huy động các nguồn lực, kết hợp với ngân sách nhà nước để thực hiện tốt việc hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người dân vùng khó khăn nhằm mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao. Có thể tổ chức các phong trào thi đua vận động thực hiện hoàn thành tốt công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn; qua đó kịp thời biểu dương, khen thường các địa phương, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có cách làm hay và phê bình, kiểm điểm trách nhiệm người đúng đầu những nơi thiếu quan tâm chỉ đạo, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế chưa đạt yêu cầu đề ra.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

 

 

NLN
Số lần đọc: 283

Tin liên quan