Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 29.07.2022
6 tháng đầu năm 2022, tỉnh thành lập mới 06 hợp tác xã, đến nay toàn tỉnh có 520 hợp tác xã đang hoạt động; có 64.157,84 ha canh tác; với tổng vốn điều lệ 395 tỉ đồng; có 53.924 thành viên; tạo việc làm cho 9.901 lao động. Trong đó, có 458 hợp tác xã nông nghiệp, 40 hợp tác xã phi nông nghiệp và 22 quỹ tín dụng nhân dân.

Những năm gần đây, kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ, đa dạng và phong phú về các hình thức hợp tác của nông dân, góp phần liên kết sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đưa kinh tế tập thể trở thành thành phần kinh tế quan trọng của địa phương. Việc đổi mới kinh tế hợp tác, hợp tác xã là một đòi hỏi khách quan, góp phần rất lớn vào quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Trung ương và tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã . Nhờ đó, kinh tế hợp tác, hợp tác xã có những chuyển biến tích cực, tăng nhanh về số lượng, chất lượng từng bước được nâng lên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Ngày 28/7/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 620-CV/BTGTU về việc tuyên truyền về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi Tài liệu, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân bằng hình thức thích hợp.

Kính mời quý vị xem chi tiết Tài liệu tuyên truyền về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tại đây:

 

 

 

NLN
Số lần đọc: 126

Tin liên quan