Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 08.03.2021
Ngày 05 tháng 3 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Quyết định số 22/QĐ-MTTQ-UB về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024

Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 quy định về đối tượng, mục đích, nguyên tắc; nội dung tổ chức thi đua, danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; thẩm quyền quyết định, trao tặng; thủ tục, hồ sơ xét khen thưởng và một số nội dung liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh.

Đối tượng áp dụng là Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; các tập thể, cá nhân thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; các tập thể, cá nhân thuộc tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh; các tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân; các doanh nghiệp, công ty; tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài và các tổ chức quốc tế ở Việt Nam có đóng góp thiết thực cho công tác Mặt trận, cho sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

 

NLN
Số lần đọc: 337

Tin liên quan