Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 04.08.2022
Thông qua các buổi sinh hoạt của các chi tổ hội, các đoàn thể và hoạt động của “Nhóm nòng cốt”, “Câu lạc bộ pháp luật”, báo, đài, bản tin công tác Mặt trận, Trang thông tin điện tử (Website) của Ủy ban Mặ trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bản tin của các đoàn thể chính trị-xã hội, các buổi tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các ngày sinh hoạt của các tôn giáo, dân tộc...

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về ban hành khung hướng dẫn để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với triển khai Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên và Quyết định số 1826-QĐ/TU, ngày 03/5/2019 về phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nghiêm túc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện từ tỉnh đến cơ sở bằng nhiều hình thức như sinh hoạt chi bộ; hội nghị triển khai quán triệt học tập Nghị quyết; lồng ghép nội dung vào các lớp bồi dưỡng, đào tạo tại Trung tâm Chính trị; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong đó tập trung tuyên truyền để nhân dân nắm rõ nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng; nhận diện đúng 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa; những điều quy định đảng viên không được làm; các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI, khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp;... với nhiều hình thức đa dạng như: Thông qua các buổi sinh hoạt của các chi tổ hội, các đoàn thể và hoạt động của “Nhóm nòng cốt”, “Câu lạc bộ pháp luật”, báo, đài, bản tin công tác Mặt trận, Trang thông tin điện tử (Website) của Ủy ban Mặ trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bản tin của các đoàn thể chính trị-xã hội, các buổi tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các ngày sinh hoạt của các tôn giáo, dân tộc...

Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân, ý kiến từ các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận, tiếp nhận thông tin của nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, trong đó có nội dung liên quan đến suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên, kịp thời kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý và thông tin lại kết quả giải quyết. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí; phân công lãnh đạo, cán bộ thường trực giải quyết thông tin phản ảnh, góp ý của nhân dân.

Riêng trong 5 năm năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTỌ Việt Nam tỉnh tiếp 91 lượt công dân, nhận 122 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biển”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; tổ chức 19 cuộc giám sát (trong đó, tổ chức Đoàn: 15 cuộc, nghiên cứu, xem xét văn bản: 04 cuộc), tham gia giám sát được 68 cuộc; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện tổ chức 171 cuộc giám sát, tham gia giám sát 418 cuộc; cấp xã 694 cuộc giám sát, tham gia giám sát 784 cuộc. Các đoàn thể còn lại tổ chức giám sát được 27 cuộc… Nội dung giám sát và phản biện là các vấn đề đang được xã hội quan tâm như: Giám sát việc giải quyết khiếu nại kéo dài liên quan lĩnh vực đất đai; việc thực hiện trách nhiệm của đại biểu dân cử; việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến kinh phí công tác Mặt trận ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong tỉnh; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ... Qua đó, góp phần phát huy dân chủ, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tạo được sự đồng thuận xã hội và giúp chính quyền thực hiện tốt hơn vai trò quản lý nhà nước.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức phản biện 03 cuộc: Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng và cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh; Dự thảo Nghị quyết HĐND quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang; Dự thảo Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định số lượng, mức phụ cấp và chế độ hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Cấp huyện phản biện 21 cuộc với các hình thức như: tổ chức hội nghị phản biện xã hội, gửi văn bản phản biện xã hội. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 1.292 cuộc, qua đó chủ động đề xuất ý kiến, kiến nghị đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, chủ đầu tư của các công trình, dự án có liên quan trên địa bàn dân cư và đã được khắc phục, giải quyết dứt điểm, góp phần phát huy vai trò làm chủ, tạo niềm tin trong nhân dân.

Theo sơ kết đánh giá của Tỉnh ủy Kiên Giang, 5 năm qua, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả, bảo đảm yêu cầu đề ra, đã phát huy tốt vai trò của nhân dân trong việc tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến, giám sát, quyết định những nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của mình; quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy; hầu hết cán bộ, đảng viên có ý thức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, về đạo đức, lối sống, hạn chế và khắc phục những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh… Đạt kết quả trên, có phần đóng góp thiết thực, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong tỉnh.

NLN
Số lần đọc: 102

Tin liên quan