Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 23.06.2018
Ngày 01/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1288/QĐ-UBND, về việc quy định định mức thu hồi và hình thức quản lý vốn thu hồi đối với dự án hỗ trợ phát triển, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2020.

Trong đó quy định định mức thu hồi là 40% kinh phí từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho hộ gia đình tham gia dự án. Giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi triển khai dự án quản lý vốn thu hồi và luân chuyển kinh phí đễ hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo khác trên cùng địa bàn.

Đây là một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguyên Mai
Số lần đọc: 530

Tin liên quan