Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 05.09.2015
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang sắp xếp bộ máy tổ chức như sau:

1. Lãnh đạo cơ quan:

05 người, gồm 01 Chủ tịch và 04 phó chủ tịch (Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch phụ trách Dân chủ-Pháp luật, Phó Chủ tịch phụ trách Dân tộc-Tôn giáo, Phó Chủ tịch phụ trách Phong trào.

2. Văn phòng:

- Chánh văn phòng: Tham mưu giúp việc cho Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tổng hợp, thi đua - khen thưởng; thông tin - lưu trữ và hành chính - quản trị.

- Phó Chánh văn phòng: Giúp Chánh Văn phòng về công tác thông tin, tổng hợp và theo dõi công tác văn thư  lưu trữ.

- Chuyên viên: Thống kê tổng hợp và tham mưu công tác thi đua, khen thưởng.

- Kế toán: Tham mưu, quản lý tài sản, tài chính cơ quan.

- Thủ quỹ: Quản lý các nguồn quỹ cơ quan.

- Nhân viên văn thư, lưu trữ: Tiếp nhận và quản lý công văn đi, đến và  lưu trữ.

3. Ban Tổ chức:

- Trưởng ban: Tham mưu giúp việc cho Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ của Mặt trận các cấp trong tỉnh.

- Phó ban: Giúp Trưởng ban theo dõi, nắm tình hình tổ chức, cán bộ Mặt trận cơ sở và Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện.

- Chuyên viên: Tham mưu tổng hợp, quản lý hồ sơ tổ chức cán bộ cơ quan.

4. Ban Tuyên giáo

- Trưởng ban: Tham mưu giúp việc cho Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tuyên truyền và tổ chức tập huấn cán bộ trong hệ thống Mặt trận.

- Phó ban: Giúp Trưởng ban về công tác tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội có liên quan đến công tác MTTQ, tình hình tâm tư, nguyện vọng, tâm trạng của nhân dân.

- Chuyên viên: Tham mưu tổng hợp và theo dõi tình hình tập huấn cán bộ trong hệ thống Mặt trận.

5. Ban Dân chủ - Pháp luật:

- Trưởng ban: Tham mưu giúp việc cho Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác dân chủ, pháp luật, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng xây dựng chính quyền. 

- Phó ban: Giúp Trưởng ban về công tác tiếp dân; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; công tác tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử.

Làm Ủy viên Thường trực Hội đồng tư vấn về dân chủ - pháp luật.

- Chuyên viên: Tham mưu tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và tiếp nhận  đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

6. Ban Phong trào:

- Trưởng ban: Tham mưu giúp việc cho Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình dự án phối hợp với các ngành.

- Phó ban: Giúp Trưởng ban về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các chương trình phối hợp liên tịch với các sở, ban ngành liên quan.

- Phó ban: Giúp Trưởng ban về cuộc vận động “Ngày vì nguời nghèo”, các chương trình an sinh xã hội.

Làm Ủy viên Thường trực Hội đồng tư vấn về kinh tế - xã hội.

- Chuyên viên: Tham mưu tổng hợp, giúp trưởng ban theo dõi tình hình thực hiện đề án, chương trình phối hợp và kế hoạch liên tịch với các sở, ngành và các tổ chức thành viên.

7. Ban Dân tộc và Tôn giáo:

- Trưởng ban: Tham mưu ban thường trực về công tác dân tộc, tôn giáo và đối ngoại nhân dân.

- Phó ban: Giúp Trưởng ban về công tác dân tộc và công tác đối ngoại nhân dân.

Làm Ủy viên Thường trực Hội đồng tư vấn về dân tộc và tôn giáo.

- Chuyên viên: Tham mưu về công tác tôn giáo.

Số lần đọc: 2122

Tin liên quan