Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 16.05.2016

Ban Dân tộc và Tôn giáo

SĐT 0297 3920896

E-mail: bandttgmttqkg@gmail.com, dttg.mttq@kiengiang.gov.vn

1. Chức năng:

Ban Dân tộc và Tôn giáo có chức năng giúp Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác Dân tộc, công tác Tôn giáo của Mặt trận.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp Ban Thường trực phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền và triển khai các chủ trương, chính sách pháp luật về tôn giáo, về dân tộc ở địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam và xây dựng kế hoạch phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, các cơ quan Nhà nước có liên quan trong việc vận động các chức sắc, nhà tu hành, tín đồ trong các tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu và đồng bào các dân tộc thiểu số.

- Phối hợp với các Ban cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu giúp Ban Thường trực xây dựng và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận trong vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn Mặt trận các huyện, thành phố nắm bắt tư tưởng nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, vùng có hoạt động tôn giáo trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tham mưu cho Ban Thường trực hướng dẫn thực hiện chức năng giám sát của Mặt trận đối với việc thực hiện chính sách pháp luật có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và dân tộc của các cơ quan Nhà nước.

            - Giúp Ban Thường trực giữ mối quan hệ với Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Dân tộc tỉnh, Ban Dân vận tỉnh ủy, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), Công an tỉnh, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và các cơ quan liên quan.

 

Danh sách cán bộ

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Email

1

Trương Kim Khánh

Trưởng ban

 

2

Lê Hoàng Nam

Phó Trưởng Ban

 

 

 

Tấn Hưng
Số lần đọc: 1674

Tin liên quan